آگهی دعوت از صاحبان سهام شرکت افرانت (سهامی عام) (نوبت دوم) به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

آگهی دعوت از صاحبان سهام شرکت افرانت (سهامی عام) (نوبت دوم) به شماره ثبت ۱۳۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

اخبار بورس

۱۳۹۸-۰۳-۰۷

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت افرانت (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آن‌ها دعوت به عمل می‌آید، با توجه به عدم حضور و حد نصاب مقرر در ماده 87 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و عدم رسمیت جلسه نوبت اول (مورخ 98/02/15)، در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم که راس ساعت 9 صبح مورخ 98/03/12 در محل سالن شهید قندی واقع در خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه قصر ورودی شماره 1 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.دستور جلسه:- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به 1397/12/29- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال منتهی به 1397/12/29- تصویب صورت‌های مالی اعم از ترازنامه به تاریخ 1397/12/29، سود و زیان و جریان وجوه نقد منتهی به 1397/12/29 و…
ادامه خبر
آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاﻧﺖ (ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم) ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ۱۳۵۴۵۷ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاﻧﺖ (ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم) ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ۱۳۵۴۵۷ و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ۱۰۱۰۱۷۸۶۶۰۱

اخبار بورس

۱۳۹۸-۰۲-۰۸

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳـــﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﺳـــﻬﺎﻣﺪاران، وﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﺷـــﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻰ دﻋﻮت ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاﻧﺖ (ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم) ﻛﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺻﺒﺢ روز ﻳﻜﺸـــﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 1398/02/15 در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﻨﺪى واﻗﻊ در خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه قصر، ورودی شماره 1 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌گردد حضور به هم رسانند. دستور جلسه: - استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 - استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 - تصویب صورت‌های مالی اعم از ترازنامه به تاریخ 1397/12/29، سود و زیان و جریان وجوه نقد منتهی به 1397/12/29 و اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قسمتی…
ادامه خبر
مجمع عمومی عادی سالانه افرانت ۹۷

مجمع عمومی عادی سالانه افرانت ۹۷

اخبار بورس

۱۳۹۷-۰۴-۲۳

  مجمع عمومی عادی سالانه شرکت افرانت (افرا) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ امروز با حضور بیش از ۹۲ درصدی سهامداران در محل سالن شهيد قندی وزارت ارتباطات برگزار شد و در جریان آن یک میلیارد تومان سود تقسیم شد. به گزارش روابط عمومی افرانت، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت افرانت (افرا) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ امروز با حضور ۹۲ درصدی سهامداران در محل سالن شهيد قندی برگزار شد و در جریان آن یک میلیارد تومان سود تقسیم شد. اقدامات سال ۹۶ شرکت به استماع سهامداران رسید و برنامه های سال ۹۷ اعلام شد. مصوبات مجمع صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت تصویب شد. سود…
ادامه خبر